لطفا شماره خط را با پیش شماره وارد نمایید. نمونه:02800112233
 • آبیک

  • مرکز آبيك
   • از 32820000 تا 32829999
   • از 32880000 تا 32883999
   • از 32885000 تا 32885999
   • از 32890000 تا 32899999
  • مرکز زیاران از 32832000 تا 32834499
  • مرکز شهرک صنعتی آبیک از 32884000 تا 32884999
 • اقبالیه

  از 33445200 تا 33446223
 • اقبالیه

  از 33410000 تا 33429999
 • بویین زهرا

  • از 34220000 تا 34229999
  • از 34230011 تا 34230099
  • از 34234000 تا 34237999
 • تاکستان

  از 35220000 تا 35249999
 • روستا های البرز

  • مرکز پایانه از 32580000 تا 32580999
  • مرکز پیریوسفیان از 32588000 تا 32589023
  • مرکز حسن آباد از 32586200 تا 32586997
  • مرکز خاکعلی از 32982000 تا 32983799
  • مرکز خرم پشته از 32985200 تا 32985711
  • مرکز دیزج از 33297200 تا 33297711
  • مرکز عبدل آباد البرز از 32987200 تا 32987711
  • مرکز قدیم آباد از 33163200 تا 33163711
  • مرکز کمال آباد از 32583200 تا 32584223
  • مرکز مشعلدار از 33162000 تا 33162999
  • مرکز نودوز از 32986200 تا 32986519
 • روستا های تاکستان

  • مرکز ارداق از 34432000 تا 34433999
  • مرکز اسفرورین از 35520000 تا 35522600
  • مرکز اک
   • از 34435000 تا 34435999
   • از 34436000 تا 34436099
  • مرکز انداق-uso از 35279200 تا 35279499
  • مرکز اورنه از 35625200 تا 35625440
  • مرکز برزلجین از 35724200 تا 35724686
  • مرکز پناه آباد از 35722000 تا 35722800
  • مرکز چوزه-uso از 35627200 تا 35627599
  • مرکز حیدریه از 35764000 تا 35765399
  • مرکز خرم آباد-uso از 34439200 تا 34439680
  • مرکز خرمدشت
   • از 35330000 تا 35330607
   • از 35752000 تا 35754050
  • مرکز خورهشت از 35683200 تا 35683999
  • مرکز داغلان-uso از 35277200 تا 35277630
  • مرکز دولت آباد-uso از 35274200 تا 35274455
  • مرکز دیال آباد از 35272000 تا 35272710
  • مرکز رادکان از 35720000 تا 35721199
  • مرکز رحیم آباد تاکستان از 35725200 تا 35725450
  • مرکز ساج از 35626200 تا 35626650
  • مرکز سعید آباد از 35335200 تا 35335610
  • مرکز سیف آباد و قاسم آباد از 35728200 تا 35728650
  • مرکز شامی شاپ از 35270000 تا 35270670
  • مرکز شنستق علیا-uso از 35726200 تا 35726999
  • مرکز شهرک صنعتی حیدریه از 35686000 تا 35686299
  • مرکز شیزند-uso از 35727200 تا 35727650
  • مرکز ضیاءآباد از 35622000 تا 35624699
  • مرکز فارسجین از 35762000 تا 35763199
  • مرکز قرقسین از 35524200 تا 35524680
  • مرکز قمیک بزرگ-uso از 35680200 تا 35680580
  • مرکز کندر-uso از 35688200 تا 35688599
  • مرکز کنشکین از 35437200 تا 35437999
  • مرکز کهک از 34437000 تا 34437799
  • مرکز لوشکان از 35525000 تا 35525600
  • مرکز نرجه از 35332000 تا 35333699
  • مرکز نیکویه از 35433200 تا 35433550
  • مرکز ولازجرد از 35526000 تا 35526711
  • مرکز یحیی آباد از 35275000 تا 35275799
 • روستاهای آبیک

  • مرکز آمادگاه آبيك از 32933200 تا 32933967
  • مرکز حاجی تپهuso از 32838200 تا 32838711
  • مرکز خطايان از 32984200 تا 32984711
  • مرکز قشلاق از 32835000 تا 32836749
  • مرکز ميرپنجي از 32938000 تا 32939249
 • روستاهای اقبالیه

  • مرکز رحمت آباد بزرگ از 33486200 تا 33486967
  • مرکز مهدي آباد از 33484200 تا 33484967
 • روستاهای بویین زهرا

  • مرکز uso_ابراهیم آباد از 34536200 تا 34536967
  • مرکز uso_خان آباد از 34358200 تا 34358887
  • مرکز uso_زین آباد از 34329200 تا 34329839
  • مرکز uso_قشلاق چرخلو از 34538200 تا 34538711
  • مرکز آبگرم از 34762000 تا 34764999
  • مرکز آراسنج از 34352000 تا 34354100
  • مرکز ارتش آباد-uso از 33496200 تا 33496999
  • مرکز اردلان از 34767000 تا 34767999
  • مرکز استلج-uso از 33498200 تا 33498459
  • مرکز اسماعیل آباد بویین زهرا-uso از 34765200 تا 34765831
  • مرکز امیر آباد کهنه از 34428200 تا 34428879
  • مرکز امیر آباد نو از 34359200 تا 34359864
  • مرکز آوج از 34622000 تا 34624031
  • مرکز پرسپانج-uso از 33499200 تا 33499455
  • مرکز چنگوره-uso از 34766200 تا 34766899
  • مرکز حسین آباد از 34366200 تا 34366887
  • مرکز حصار ولیعصر از 34768200 تا 34768879
  • مرکز خوزنین از 34324200 تا 34325999
  • مرکز خونان از 34368000 تا 34368999
  • مرکز خیارج از 34327000 تا 34327639
  • مرکز دانسفهان
   • از 34532000 تا 34532711
   • از 34533000 تا 34535999
  • مرکز دشتک-uso از 34626200 تا 34626831
  • مرکز رحیم آباد بویین زهرا از 34355000 تا 34355871
  • مرکز رودک از 34365200 تا 34365999
  • مرکز سگز آباد از 34363200 تا 34365199
  • مرکز شاردولهارد از 35527200 تا 35527839
  • مرکز شال از 34412000 تا 34417679
  • مرکز شاهین تپه-uso از 35684200 تا 35684999
  • مرکز شهرستانک از 35336000 تا 35337023
  • مرکز شهرک صنعتی آراسنج از 34357200 تا 34357871
  • مرکز شهید آباد از 34627200 تا 34627879
  • مرکز صدر آباد از 34424200 تا 34424887
  • مرکز طرزک از 34326200 تا 34326967
  • مرکز عصمت آباد از 34422000 تا 34423367
  • مرکز علی آباد-uso از 34769200 تا 34769831
  • مرکز فیض آباد از 34425000 تا 34425687
  • مرکز قشلاق مرانلو-uso از 34427200 تا 34427871
  • مرکز قلعه هاشم خان از 34322000 تا 34323999
  • مرکز کامشکان-uso از 34624200 تا 34624879
  • مرکز کلنجین از 33497200 تا 33497615
  • مرکز محمد آباد خررود از 34243200 تا 34243863
  • مرکز نیریج-uso از 34628000 تا 34629400
  • مرکز هرایین علیا-uso از 34620200 تا 34620839
  • مرکز ولد آباد-uso از 34245200 تا 34245863
 • روستاهای زیباشهر

  • مرکز باورس از 33456000 تا 33457151
  • مرکز بيدستان از 32322000 تا 32329199
  • مرکز چناسکuso از 32930200 تا 32930967
  • مرکز حصار خروان از 32845000 تا 32847999
  • مرکز رزجرد از 33438200 تا 33439999
  • مرکز رشتقون از 33430200 تا 33430967
  • مرکز زرجه بستانuso از 32934200 تا 32934711
  • مرکز شترک از 32989200 تا 32989711
  • مرکز شریفیه از 32372000 تا 32378270
  • مرکز شینقر از 33436200 تا 33437300
  • مرکز عبدل آباد مرکزیuso از 33432200 تا 33432711
  • مرکز كورانه از 33433200 تا 33434999
  • مرکز کاسپین از 32848000 تا 32849275
  • مرکز کوندج از 32936000 تا 32936799
  • مرکز ورسuso از 32988200 تا 32988711
 • روستاهای قزوین

  • مرکز اسماعیل آباد از 33592000 تا 33593199
  • مرکز آقا بابا از 33765000 تا 33766199
  • مرکز آلتین کشuso از 33610200 تا 33610775
  • مرکز الولکuso از 33447200 تا 33447775
  • مرکز اوانuso از 33716200 تا 33716711
  • مرکز اورکن کردuso از 33619200 تا 33619711
  • مرکز بکندی از 33490200 تا 33490967
  • مرکز بویینکuso از 33760200 تا 33760711
  • مرکز پارک صنعتی لیا از 33453000 تا 33454199
  • مرکز چاریسuso از 33494200 تا 33494967
  • مرکز چوبیندر از 33442000 تا 33445000
  • مرکز حسین آبادuso از 33493200 تا 33493999
  • مرکز خرمن سوختهuso از 33599200 تا 33599799
  • مرکز رازمیان از 33712000 تا 33713023
  • مرکز رامشانuso از 35435200 تا 35435711
  • مرکز رجایی دشت از 33714200 تا 33714711
  • مرکز زرآباد از 33718200 تا 33718839
  • مرکز سیاهپوشuso از 33616200 تا 33616967
  • مرکز سیردان از 33613200 تا 33613599
  • مرکز شفیع آبادuso از 33590200 تا 33590599
  • مرکز شهرک دانش
   • از 33591000 تا 33591999
   • از 33597000 تا 33597999
  • مرکز شهرک شهید بهشتی از 33295200 تا 33296299
  • مرکز شهرک صنعتی لیا از 33454200 تا 33455999
  • مرکز فارسیان از 35430200 تا 35430999
  • مرکز کلج از 33617200 تا 33617799
  • مرکز کوهگیرuso از 33768200 تا 33768711
  • مرکز کوهین از 33762000 تا 33763099
  • مرکز گازرخانuso از 33719200 تا 33719741
  • مرکز محمودآباد علم خانی uso از 33492200 تا 33492967
  • مرکز معلم کلایه از 33622000 تا 33623999
  • مرکز ناصر آباد از 33594200 تا 33595999
  • مرکز نجف آباد از 33290000 تا 33291439
  • مرکز نظام آباد از 33482000 تا 33483800
  • مرکز نیارک از 33615200 تا 33615775
  • مرکز هفت سنگان از 33292000 تا 33292999
  • مرکز همت آبادuso از 33598200 تا 33598711
  • مرکز هیرuso از 33710200 تا 33710519
 • زیباشهر

  • مرکز زيباشهر از 32550000 تا 32579999
  • مرکز مهرگان
   • از 32520000 تا 32523999
   • از 32524000 تا 32529999
 • شهرصنعتی البرز

  • مرکز البرز از 32220000 تا 32249999
  • مرکز نصرت آباد از 32752000 تا 32758047
 • قزوین

  • مرکز آزادی از 33220000 تا 33249999
  • مرکز بابایی از 33650000 تا 33699999
  • مرکز رجایی از 33550000 تا 33581999
  • مرکز رسالت از 33770000 تا 33799999
  • مرکز قدس از 33320000 تا 33379999
  • مرکز محمودآباد از 33262000 تا 33267999